Wczytuję dane...
TAX Free

VAT Refund for Non-EU Customers 

As a non-European Union individual, you have the opportunity to benefit from a VAT refund on products purchased within our stores. Below, you'll find a step-by-step guide on how to go about it.

Intra-Community Delivery of Goods (ICD)

If you operate a business within a European Union country, you can take advantage of the Intra-Community Delivery of Goods (ICD) and purchase products at a 0% VAT rate. More details are available in our instructional guide.

Contact

Should you have any queries regarding VAT-exempt purchases, please get in touch with us.

Tax Free

Global Blue operates as the tax-free process facilitator in our stores. You can claim your tax refund at any Global Blue refund point worldwide within 8 months from the month of purchase. The list of Global Blue points can be found on the operator's website.

You'll receive a complete VAT refund, but a handling fee of 59.00 PLN gross will be added to the purchase amount. If you return the product, we'll refund this fee to you. For purchases in other stores, the refund amount will be adjusted by the operator.

Details regarding commission amounts can be found in the Global Blue refund table.

How to Avail Tax Free

 1. Make Purchases

  • Shop at any of our stores for a minimum of 200.00 PLN.
  • Request a Tax-Free form from our advisor.
  • Ensure the advisor correctly fills in the form with:
   • Your name
   • Address
   • Passport number
  • Attach the receipt from the cash register to the form. The date on the form must match the receipt date.
  • Note: If there are any errors on the form, we cannot rectify it. You'll need to return the product and make a new purchase, which might be at a different price. We'll issue a new document with the corrected details. To return products, you must have the receipt.
 2. During Customs Clearance

  • When leaving Poland and the European Union, present the purchased products during customs clearance. The products must be intact.
  • Confirmation of product export from the European Union must occur no later than the last day of the third month following the month of purchase.
 3. VAT Refund - Reimbursement

  • You'll receive the VAT refund at any Global Blue network point by presenting your Tax-Free form.
  • Note: You must collect the VAT refund in person; a proxy cannot do this for you.

Legal Framework

In Poland, VAT refund rules for travelers are governed by the Act on Goods and Services Tax and Excise Tax, as well as implementing regulations - Minister of Finance's ordinance. Act of March 11, 2004, on Goods and Services Tax - Chapter XII, Chapter 6, Articles 126 - 130 (Journal of Laws No. 54, item 535, as amended). For more information, visit Global Blue and Customs Service websites.

Intra-Community Delivery of Goods (ICD)

If your company is registered within the European Union and operates outside Poland, you can purchase products from us at a 0% VAT rate. To benefit from ICD, your company must have a valid VIES identification number that:

 • Is registered for intra-community transactions
 • Is issued by the member state in which your company is registered
 • Contains a two-letter VAT code

ICD orders cannot be collected in-store. We must ship them outside Poland, to the country where your company is based. You can pay for the order in Euros or Polish Zlotys. We will issue the invoice in the currency you choose.

If you want to place an ICD order or have any questions about it, please contact us.

Procedura Tax Free dla klientów sklepu https://homedigitaloffice.pl/ powinna być podobna do ogólnej procedury Tax Free obowiązującej w Polsce. Oto podstawowe kroki:

Zwrot podatku VAT dla klientów spoza UE

Jako osoba spoza Unii Europejskiej masz możliwość skorzystania z zwrotu podatku VAT za produkty zakupione w naszych sklepach. Poniżej znajdziesz krok po kroku, jak to zrobić.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Jeśli prowadzisz firmę w kraju należącym do Unii Europejskiej, możesz skorzystać z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) i zakupić produkty z 0% stawką VAT. Więcej informacji znajdziesz w naszym przewodniku.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących zwolnionych z VAT zakupów, prosimy o kontakt z nami.

Tax Free

Global Blue działa jako operator procesu zwrotu podatku w naszych salonach. Zwrot podatku możesz otrzymać w każdym punkcie zwrotu Global Blue na całym świecie w ciągu 8 miesięcy od miesiąca zakupu. Listę punktów Global Blue znajdziesz na stronie operatora.

Otrzymasz zwrot całego podatku VAT, ale do kwoty zakupów doliczymy opłatę manipulacyjną w wysokości 59,00 zł brutto. Jeśli zwrócisz produkt, zwrócimy Ci tę opłatę. Dla zakupów w innych salonach kwota zwrotu będzie dostosowana przez operatora.

Szczegóły dotyczące prowizji można znaleźć w tabeli zwrotów Global Blue.

Jak skorzystać z Tax Free

 1. Zrób Zakupy

  • Zrób zakupy w którymś z naszych salonów na kwotę minimum 200,00 zł.
  • Poproś doradcę o wystawienie formularza Tax Free.
  • Upewnij się, czy doradca poprawnie wypełnił formularz z:
   • Twoim imieniem i nazwiskiem
   • Adresem
   • Numerem paszportu
  • Dołącz paragon z kasy fiskalnej do formularza. Data na formularzu musi być zgodna z datą paragonu.
  • Uwaga! Jeśli w formularzu występują błędne dane, nie możemy ich poprawić. Musisz zwrócić produkt i ponownie go zakupić, co może wiązać się z inną ceną. Wtedy wystawimy nowy dokument z poprawnymi danymi. Aby zwrócić produkty, musisz mieć paragon.
 2. Podczas Odprawy Celnej

  • Wyjeżdżając z Polski i Unii Europejskiej, pokaż kupione produkty podczas odprawy celnej. Produkty muszą być nietknięte.
  • Potwierdzenie wywozu produktów spoza Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu zakupu.
 3. Zwrot podatku VAT - refundacja

  • Zwrot podatku otrzymasz w jednym z punktów sieci Global Blue. Aby odebrać refundację, pokaż swój formularz Tax Free.

Uwaga! Zwrot podatku VAT musisz odebrać osobiście – nie może tego zrobić Twój pełnomocnik.

Podstawy Prawne

W Polsce zasady zwrotu podatku VAT podróżnym reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a także przepisy wykonawcze do ustawy – rozporządzenia Ministra Finansów. Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, artykuły 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm). Więcej informacji znajdziesz na stronach: Global Blue oraz Służba Celna.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – WDT

Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana w Unii Europejskiej i ma siedzibę poza Polską, możesz zakupić produkty z 0% stawką VAT u nas. Aby skorzystać z WDT, Twoja firma musi posiadać ważny numer identyfikacyjny VIES, który:

 • Jest zarejestrowany dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Jest nadany przez państwo członkowskie, w którym Twoja firma jest zarejestrowana
 • Zawiera dwuliterowy kod VAT stosowany dla podatku od wartości dodanej Zamówienia WDT nie mogą być odbierane w salonie - musZamówienia WDT nie mogą być odbierane w salonie - musimy je wysłać poza Polskę, do kraju, w którym ma siedzibę Twoja firma. Płatność za zamówienie możesz dokonać w euro lub polskich złotych. Fakturę wystawimy w walucie, w której dokonasz płatności.

Jeśli chcesz złożyć zamówienie WDT lub masz pytania na ten temat, prosimy o kontakt z nami.

 1. Zakupy: Kupuj w punktach sprzedaży oznaczonych logo TAX FREE. Pamiętaj, że prawo do zwrotu VAT nabywasz przy zakupie towarów za min. 200 zł u jednego sprzedawcy1.
 2. Rejestracja TAX FREE: Zgłoś sprzedawcy chęć skorzystania z TAX FREE. Wybierz sposób zwrotu podatku (bezgotówkowy, gotówkowy). Wybierz formę dokumentu TAX FREE: elektroniczna wersja na Twój e-mail, np. w formacie pdf, wydruk1.
 3. Wywożenie za granicę: Na granicy pokaż funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej swoje dokumenty TAX FREE (wydrukowane lub na urządzeniu mobilnym), przedstaw wywożony towar (na żądanie). System TAX FREE wygeneruje elektroniczne potwierdzenie wywozu dla wszystkich okazanych dokumentów TAX FREE1.
 4. Otrzymywanie zwrotu podatku VAT: Korzystaj z bezgotówkowej formy zwrotu podatku, gotówkę musisz odebrać u sprzedawcy osobiście1.

Pamiętaj, że od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, mają obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej1.

Zalecam skontaktowanie się bezpośrednio ze sklepem https://homedigitaloffice.pl/ w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ich procedury Tax Free.